(كاتد پالايشگاه سرچشمه) A) Sarcheshmeh  Electrolytic Copper Cathode

PPM 1> Sb PPM 1> As Min% 99.994 Cu
" 3> Zn " 5> Pb PPM 2> Fe
" 1> Ni " 2> Co " 0.5> Mn
" 1.2> Te " 0.2> Cd " 5> S
" 1> Sn " 0.4> Se " 50> O
" 1> P " 1> Si " 1> Bi
      " 10> Ag " 1> Cr

 

 

 

 

 

 

Dimension : Length : 990 mm, Width: 980 mm

Thickness : 5-20 mm

Weight of each sheet:  abt 135 kg +/-5 

Weight of each bundle: 2100-2500 kg 

Number of sheets in each bundle: 15 +/-3

Standard : ASTM-B115

 

   (كاتد پالايشگاه خاتون آباد) B) Khatoon Abad  Electrolytic Copper Cathode

PPM 1> Sb PPM 1> As Min% 99.994 Cu
" 3> Zn " 5> Pb PPM 2> Fe
" 1> Ni " 2> Co " 0.5> Mn
" 1.2> Te " 0.2> Cd " 5> S
" 1> Sn " 0.4> Se " 50> O
" 1> P " 1> Si " 1> Bi
      " 10> Ag " 1> Cr

 

 

 

 

 

 

 Dimension: Length : 100 cm, Width: 100 cm

Thickness : 15-17 mm

Weight of each sheet: 140 +/-10 kg

Weight of each bundle: 1500-2500 kg

Standard: ASTM-B115

 

 (كاتد ليچينگ ميدوك) (C) Miduk Leaching Copper Cathode (SX/EW Technology

PPM 1> Sb PPM 1> As Min% 99.994 Cu
" 2> Zn " 10> Pb PPM 2> Fe
" 1> Ni " 2> Co " 0.5> Mn
" 1.2> Te " 1.5> Cd " 10> S
" 1> Sn " 0.4> Se " 2.5> Ag
" 1> P " 1> Si " 0.6> Bi
            " 1> Cr

 

 

 

 

 

 

Length:100 +/- 5 cm

Width:101+/- 5 cm

Thickness of each sheet:2.5-3.5 mm

Weight of each sheet: 28-30 kg

Weight of each bundle:2000-2300 kg

No. of sheets in each bundle:60-80

 

 (كاتد ليچينگ سرچشمه) (D)    Sarcheshmeh Leaching Copper Cathode (SX/EW Technology

PPM 1> Sb PPM 1> As Min% 99.997 Cu
" 2> Zn " 5> Pb PPM 5> Fe
" 1> Ni " 2> Co " 0.5> Mn
" 1.2> Te " 0.5> Cd " 10> S
" 1> Sn " 0.4> Se " 0.2> Ag
" 1> P " 1> Si " 0.6> Bi
            " 1> Cr

 

 

 

 

 

 

Dimension: Length : 100+/-5 cm, Width: 101+/-5 cm 

Thickness of each sheet:4-5.3 mm

Weight of each sheet: 43-44 kg

Weight of each bundle:1600-1700 kg

No. of sheets in each bundle:40

 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

شرکت های زیر مجموعه