سرباره ريورب:

سرباره دورريز كوره هاي ريورب مجتمع مس سرچشمه است كه عيار مس آن بين حدود 0.8 تا 2 درصد مي باشد. 

Reverberatory Slag

PCT 27-31 SiO2
" 37-41 Fe
" 0.8-2 Cu
" 8-12 Fe3O4
" 2> Mgo
PPM 20> Ag
" 0.1> Au

 

 

 

 

 

 

سرباره گرانوله:
 
سرباره دورريز فرآيند كوره هاي ذوب فلش خاتون آباد است كه عيار مس آن حدود 0.4 تا 0.9 مي باشد.

Electrical Furnace Granulated Slag 

PCT 24-32 SiO2
" 35-42 Fe
" 0.4-0.9 Cu
  4-9 Fe3O4
" 0.4-0.9 MgO
PPM 20> Ag
" 0.1> Au

 

 

 

 

 

 

 

 

سرباره كنورتور:

سرباره دامپ شده كوره هاي كنورتور مجتمع مس سرچشمه و ذوب خاتون آباد است كه عيار مس آن حدود 1 تا 4 درصد مي باشد.

Sarcheshmeh Converter Slag

PCT 21-26 SiO2
" 37-41 Fe
" 2-4 Cu
" 17-20 Fe3O4
PPM 20> Ag
" 0.1> Au

 

 

 

 

 

Khatoon Abad Converter Slag

PCT 15-25 SiO2
" 42-49 Fe
" 1-4 Cu
" 20-30 Fe3O4
PPM 20> Ag
PPM 0.1> Au
 

 

 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

شرکت های زیر مجموعه